Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług przez Weindich spółka jawna z siedzibą w Chorzowie w ramach Centrum Kulinarnego w Chorzowie.

§ 1. Zakres

 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Weindich spółka jawna z siedzibą w Chorzowie w ramach Centrum Kulinarnego w Chorzowie („Regulamin”) stosuje się do umów zawieranych pomiędzy Klientem a Weindich spółka jawna, dotyczących świadczonych Usług w Centrum Kulinarnym w Chorzowie w okresie (okresach) wskazanym w Umowie. Regulamin wiąże Strony Umowy od chwili jej podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron.
 2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesiona na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Weindich spółka jawna.
 3. Weindich spółka jawna ma prawo uzależnić swoją zgodę, o której mowa w ust. 2, od zmiany postanowień Umownych, w szczególności dotyczących wynagrodzenia.

§ 2. Definicje

 1. „Umowa” oznacza porozumienie dotyczące świadczenia Usług zawarte między Klientem a Weindich spółka jawna poprzez pisemną akceptację Oferty Centrum Kulinarnego w terminie w nim określonym przez osobę upoważnioną.
 2. „Klient” oznacza stronę, do której adresowana jest Oferta.
 3. „Centrum Kulinarne” oznacza Centrum Kulinarne w Chorzowie (Weindich Spółka Jawna z siedzibą w 41-503 Chorzów, ul. Adamieckiego 8, NIP 627-10-14-023, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147440; reprezentowaną przez Jerzego Weindich – Współwłaściciela).
 4. „Oferta” oznacza pisemną ofertę, dotyczącą Usług dla planowanego Wydarzenia, która zawiera szczegóły zlecenia, takie jak: ofertę wynajmu powierzchni na potrzeby Wydarzenia, catering’u i inne usługi.
 5. „Wydarzenie” oznacza jeden lub więcej następujących po sobie dni określonych w Ofercie, podczas których zaproszona i zgromadzona zostanie określona liczba osób w pomieszczeniach Centrum, bądź poza nimi, w określonym celu.
 6. „Usługi Centrum” oznacza określone w Ofercie usługi oferowane Klientowi przez Weindich spółka jawna w związku z planowanym Wydarzeniem, zaakceptowane przez Klienta poprzez podpisanie Umowy w terminie w niej określonym (w szczególności: usługi wynajem Centrum, sprzętu i sal na potrzeby organizacji Wydarzeń, catering i inne).

§ 3. Warunki wydarzeń

 1. Weindich spółka jawna zapewni pomieszczenia, odpowiednią powierzchnię i sprzęt, zgodnie z Ofertą. Weindich spółka jawna zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionych pomieszczeń w razie zmiany okoliczności faktycznych, wpływających na możliwość realizacji zamówienia. Dotyczy to w szczególności zwiększenia liczby uczestników Wydarzenia, zaplecza technicznego pomieszczeń lub ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę zdrowia.
 2. Na zamówienie Klienta i w Jego imieniu Weindich spółka jawna zorganizuje sprzęt techniczny lub inny. Klient nie może używać i/lub instalować własnego sprzętu technicznego bez uprzedniej pisemnej zgody Weindich spółka jawna.
 3. Weindich spółka jawna może obciążyć Klienta kosztami energii elektrycznej, które wynikną z używania tego sprzętu oraz opłatą za połączenie na potrzeby używania środków technologii informacyjnej.
 4. Instalowanie i używanie wyposażenia nietechnicznego oraz instalowanie dekoracji na ścianach i sufitach wymaga uprzedniej pisemnej zgody Weindich spółka jawna.
 5. Przechowywanie sprzętu należącego do Klienta lub osób trzecich w pomieszczeniach Centrum Kulinarnego następuje na ryzyko Klienta. Weindich spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tego sprzętu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpi to z powodu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Weindich spółki jawnej. Sprzęt musi odpowiadać wymogom ochrony przeciwpożarowej. Weindich spółka jawna ma prawo żądać odpowiednich certyfikatów dotyczących tego sprzętu.
 6. Po zakończeniu Wydarzenia Klient winien usunąć sprzęt bez zbędnej zwłoki. Klient jest odpowiedzialny za usunięcie wszystkich opakowań i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Informacje o zmianie liczby uczestników Wydarzenia muszą być przekazywane niezwłocznie pracownikom Weindich spółka jawna.
 8. Korzystanie przez Klienta z pomieszczeń Centrum Kulinarnego i Usług Centrum musi pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia muszą być potwierdzone przed datą rozpoczęcia Wydarzenia. O ile wyraźnie inaczej nie uzgodniono, Klient jest odpowiedzialny za pozyskanie właściwych pozwoleń, licencji i uiszczenia opłat z tego tytułu (np. opłata licencyjna za prawo do używania muzyki, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne artystów etc).

§ 4. Rezygnacje

 1. Klient może zrezygnować z części lub całości Usług Centrum objętych Umową i na warunkach w niej określonych.
 2. Weindich spółka jawna ma prawo obciążyć Klienta za usługi świadczone przez osoby trzecie lub usługi specjalne (np. kwiaty, transport etc.), w przypadku w którym Klient odstąpi od Umowy.
 3. W razie uzgodnienia, że w określonym okresie Klient może zrezygnować z zamówionych Usług bez obowiązku ponoszenia kosztów, Weindich spółka jawna również może zrezygnować z Umowy w tym okresie, co nie zrodzi dla Klienta żadnych zobowiązań.

§ 5. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie jest określone w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku ani innych obciążeń publicznoprawnych. W razie nieprzewidzianego wzrostu wysokości podatków, cen towarów lub ograniczeń w dostawach w okresie pomiędzy podpisaniem przez Klienta Oferty i datą rozpoczęcia Wydarzenia, na które Weindich spółka jawna nie ma wpływu, Weindich spółka jawna może podwyższyć wynagrodzenie, o ile okres pomiędzy podpisaniem przez Klienta Oferty a datą rozpoczęcia Wydarzenia wynosi nie mniej niż (3) miesiące.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o wystawioną fakturę VAT. Do wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej w dniu wystawienia faktury stawce.

§ 6. Przedpłata

 1. W razie zażądania przedpłaty, powinna ona być zapłacona w terminie określonym w Umowie. Weindich spółka jawna może żądać dodatkowej przedpłaty aż do dnia rozpoczęcia Wydarzenia.
 2. W przypadku braku odnotowania przedpłaty, Weindich spółka jawna może odstąpić od Umowy i żądać odszkodowania za szkodę w wysokości równowartości opłat za Usługi Centrum, z których zrezygnowano w czasie, gdy przedpłata była należna.
 3. W zakresie, w jakim uczestnicy Wydarzenia samodzielnie pokrywają opłaty za Usługi Centrum, Weindich spółka jawna może żądać od nich zabezpieczenia w formie karty kredytowej lub w innej formie.

§ 7. Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszelkich opłat za Usługi Centrum zgodnie z Umową. Wszystkie opłaty dodatkowe, które wynikną podczas Wydarzenia będą płatne przed opuszczeniem Centrum.
 2. W przypadku, w którym uzgodniono, że uczestnicy mogą dokonywać płatności samodzielnie, Klient jest zobowiązany poinformować o tym uczestników. Klient pozostaje jednak współodpowiedzialny za rozliczenie opłat za wynajem i Usługi Centrum, które powinny być uiszczone przed opuszczeniem Centrum Kulinarnego.

§ 8.Prawo rozwiązania umowy

 1. Weindich spółka jawna może pisemnie rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  (i) w razie zaistnienia niezależnych od Weindich spółka jawna okoliczności, które uniemożliwiają świadczenie uzgodnionych Usług i wypełnienie obowiązków umownych,
  (ii) w razie podejrzenia składania fałszywego oświadczenie co do celu Wydarzenia oraz podejrzenia, że korzystanie przez Klienta z naszych obiektów i Usług Centrum mogłoby zakłócić normalne funkcjonowanie lub zagrozić reputacji Weindich spółka jawna
  (iii) jeżeli wobec Klienta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe lub jeżeli zarządzono licytację udziałów Klienta.
 2. Weindich spółka jawna nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać na skutek rozwiązania przez Weindich spółka jawna umowy z powyższych przyczyn.

§ 9. Wyłączenie prawa do przeniesienia umowy

Bez uprzedniej pisemnej zgody Weindich spółka jawna, Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani podnająć zakontraktowanych usług jakiejkolwiek osobie trzeciej, w tym podmiotowi z grupy, do której należy.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Weindich spółka jawna ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i wszystkich uczestników za wszelkie szkody wyrządzone wyłącznie z rażącego niedbalstwa lub umyślnych działań lub zaniechań Weindich spółki jawnej. Wszelkie roszczenia przeciwko Weindich spółce jawnej, powinny być, pod rygorem nieważności zgłoszone natychmiast po powzięciu wiadomości o potencjalnej stracie lub szkodzie i nie później niż (1) rok po uzgodnionej dacie rozpoczęcia Wydarzenia. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku uszkodzeń ciała i śmierci.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone przez Niego oraz uczestników i inne osoby zaangażowane przez Klienta w Wydarzenie w budynku Centrum Kulinarnego i jego wyposażeniu, wyrządzone personelowi Weindich spółki jawnej oraz innym gościom. Weindich spółka jawna może wymagać od Klienta potwierdzenia ubezpieczenia odpowiedzialności Klienta w zakresie Wydarzenia.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników i innych osób zaangażowanych w Wydarzenie.

§ 11.Prawo właściwe i właściwość Sądu

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory i roszczenia wynikające z lub powstałe w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu powinny być rozwiązywane ugodowo. W razie nierozwiązania sporu w tym trybie, zostanie on poddany rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla miejsca wykonania umowy.

Studio Centrum Kulinarne
Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów

Numer Konta do płatności PLN
ING Bank Śląski
33 1050 1243 1000 0010 0087 6308

0